Menüü

 

Riigi autoriteet oma kodanike ja    välismaailma silmis sõltub paljuski ametnike igapäevasest tööst. Seetõttu peab ametnik olema haritud, et osata olla avaliku võimu teostaja.

Perekonnaseisuametnikel on volitus esindada riiki, toimida riigi osana, olla kodanikule abiks perekonnatoimingute õigusliku sisu mõistmisel ja selgitada nende toimingute olulisust. 

Perekonnaseisuametniku töö nõuab väga suurt pühendumist. Lisaks seadusandluse tundmisele ja erialasele kompetentsusele on vajalik kohuse- ja vastutustunne, kaotamata seejuures inimlikku mõistmist ja humaansust.
Perekonnaseisuametnik saab osa ja jagab ülevaid hetki abielu sõlmimistel ning jagab vanemate rõõmu uuele ilmakodanikule nime andmisel. Elab kaasa teiste inimeste armastusele ja õnnele.

Perekonnaseisuametniku osaks on olla tunnistajaks ka leinale, perekonna purunemise valule, segastele peresuhetele ja omavahel vaenutsevate pärijate ringile. Seejuures peab ametnik säilitama kogu informatsiooni konfidentsiaalsuse, korrektse ja lugupidava käitumise kõigi osapoolte suhtes.

Juba perekonnaseisuasutuste algusaastail oli ametnikel olnud kohustus ja õigus teha iseseisvalt otsuseid, mis olid laia ulatusega.

Perekonnaseisuametniku ette on aegade jooksul laotunud inimese elu kõige keerulisemad ja tundlikumad probleemid. See aga on nõudnud ja nõuab ka praegu ametnikult erilist taktitunnet.

Perekonnaseisuametnikult oodatakse uuendusmeelsust ja initsiatiivikust. Seda eriti praegu, kus perekonnaseisu alaseid toiminguid hakkab reguleerima uus, ühiskonna arengus toimunud muutusi arvestav, seadusandlus, mis muuhulgas seab perekonnaseisuametnikuna töötamise eelduseks kutseeksami sooritamise kohustuse.

Tulenevalt eelöeldust otsustasid 2009 aasta detsembris perekonnaseisuametnikud ühineda, moodustades mittetulundusühingu nimetusega Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit, mis on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. Kutseliidu eesmärk on ühendada, toetada, teavitada ja nõustada Eesti kutselisi perekonnaseisuametnikke. Esindades oma liikmete huve Eesti poliitilistel, majandus- ja õigusfoorumitel. Kutseliit informeerib üldsust perekonnaseisutoimingutega seonduvatest probleemidest ja aitab tõsta inimeste teadlikkust selles valdkonnas. Kutseliit toetab perekonnaseisuametnike professionaalsuse kasvu kutsealaste kogemuste vahetamise kaudu nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Kutseliit seab oma tegevuses kesksele kohale perekonnaseisuametnike professionaalsuse kasvu, kujundab ja hoiab tasemel perekonnaseisuametnike kutse-eetikat ning kaitseb pereväärtusi ühiskonnas.
Loov lähenemine uutele väljakutsetele, ainulaadsete lahenduste pakkumine ja rakendamine kodanike paremaks teenindamiseks aitab kaasa perekonnaseisasutuse konkurentsivõime ja autoriteedi kasvule kodanike seas, mille saavutamisele kaasa aitamine on ka Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu tegevuse üheks peamiseks eesmärgiks.

Karin Kask